• Log in
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden S.L.I.M.

Artikel 1. Gebruik online Academy
1.1 Om gebruik te maken van de online Academy dient Gebruiker te registreren door het aanmaken van een
persoonlijke account met een e-mailadres en wachtwoord.

1.2 Gebruik van de online Academy is strikt persoonlijk. Maker garandeert op geen enkele wijze dat gebruik van de
online Academy geschikt is voor meerdere Gebruikers tegelijk, althans dat resultaten door Gebruiker gedeeld
kunnen worden met andere Gebruikers of derden.

Artikel 2 . Licentie en intellectuele eigendomsrechten
2.1 Gebruiker verwerft voor de duur van het gebruik van de online Academy een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en
door Maker onmiddellijk herroepbaar gebruiksrecht voor de online Academy en het daarin opgenomen materiaal.
Dit met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van onderhavige algemene voorwaarden. Het is
gebruiker verboden het materiaal ter beschikking te stellen aan derden of door derden te laten gebruiken.
2.2 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op het Materiaal blijven uitdrukkelijk eigendom van maker
en het gebruiksrecht daarvan is voorbehouden aan maker en haar licentiegevers. maker heeft het uitsluitend
recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van het materiaal en gebruiker heeft enkel een gebruiksrecht

2.3 Het is Gebruiker verboden de online Academy en het daarin opgenomen materiaal dat maker ter beschikking stelt
in geheel of in onderdelen te verveelvoudigen, te kopiëren of hieruit afgeleide werken te ontwikkelen om
voor eigen doeleinden te gebruiken.
2.4 Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichtingen door gebruiker riskeert gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete om schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, te vorderen.

Artikel 3. Garanties en aansprakelijkheid
3.1 Hoewel het programma en het materiaal met de grootste zorg is samengesteld, garandeert maker niet dat
het programma en materiaal zonder fouten is. maker is onbekend met het doel van gebruiker
voor het gebruik van het programma en het materiaal. Maker garandeert derhalve niet dat het programma
en materiaal geschikt is voor het doel waarvoor gebruiker het programma en materiaal wil inzetten.
3.2 Maker is jegens gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, aan personen of zaken, uit
welke oorzaak dan ook ontstaan behoudens voor zover maker aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent, of deze
een direct gevolg is van opzet of grove schuld van maker. Maker is jegens gebruiker nimmer aansprakelijk
voor schade, direct of indirect als gevolg van verstrekt mondeling of schriftelijk advies of verstrekte
informatie over programma’s behoudens voor zover Maker aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent of deze een
direct gevolg is van opzet of grove schuld van Maker.
3.3 Gebruiker vrijwaart maker voor iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade welke (mede) een
gevolg is van het niet voldoen door gebruiker van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden of van enig
toerekenbaar handelen of nalaten door gebruiker.
3.4 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd
in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechtspersonen) waarvan maker zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 4. Gegevens gebruiker
4.1 Gebruiker geeft toestemming aan maker om door gebruiker verstrekte informatie te verwerken, te bewaren
en te gebruiken. Dit omvat, niet limitatief opgesomd, persoonlijke gegevens, gebruikte voedingsprogramma’s
en feedback.

Artikel 5. Updates
5.1 Maker behoudt zich het recht voor de inhoud van de online Academy te wijzigen, aan te passen, te updaten of te beëindigen
zonder voorafgaande melding hiervan. Maker is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of zou
voortvloeien uit een dergelijke wijziging, aanpassing, update of beëindiging.
5.2 Het gebruik van een oude versie (ongewijzigd, onaangepast, niet geüpdatet) van de online Academy door gebruiker
is geheel voor eigen risico van gebruiker en in dat geval vervalt elke aanspraak van Gebruiker op Maker uit
welke hoofde dan ook 

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1 Op de online Academy en alles daarmee verband houdende is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze online Academy worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement alwaar maker haar vestiging heeft.
6.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede van partijen aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er
sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het
onderwerp van het geschil is.
763 Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard,
blijven andere bepalingen onverminderd tussen partijen van kracht. maker zal in dit geval een nieuwe
bepaling opstellen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal
worden genomeg

© 2024 Bootcamp Body Power - Powered by Maatos